Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok

Zariadenie je určené na čistenie vôd znečistených voľnými ropnými látkami alebo ich nestabilnými emulziami. Odlučovač ropných látok sa používa v prípadoch potreby čistenia odpadovej alebo dažďovej vody, alebo kde je nebezpečenstvo znečistenia recipientu pri manipulácii s ropnými látkami (dielne, garáže a pod.).

Odlučovač nie je možné použiť na čistenie odpadových vôd so stabilnou emulziou ropných látok a k čisteniu odpadových vôd s obsahom látok tuhnúcich pri teplotách vyskytujúcich sa v kanalizácii (napr. tuky, ťažké vykurovacie oleje, mazut).
V závislosti od požiadavky na kvalitu vyčistenej vody máme v ponuke koalescenčné odlučovače ropných látok (do 1 mg NEL) a koalescenčno-sorbčné (do 0,5 mg NEL), ktoré majú vo svojej sústave zaradený sorbčný filter pre lepšie vyčistenie vody.

V prípade objednávky nás kontaktujte